کارمند كارمندم، روزگارم بد نیست. تكه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی! tag:http://karmand.mihanblog.com 2018-10-17T08:25:45+01:00 mihanblog.com آیا کارمندان خود را می‌شناسید؟ 2018-10-13T20:30:55+01:00 2018-10-13T20:30:55+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1964 شهریارپارسازادگان آیا تا به حال پلی ساخته‌ایم؟ 2018-10-12T20:30:17+01:00 2018-10-12T20:30:17+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1963 شهریارپارسازادگان وقتی که او مرد 2018-10-11T20:30:15+01:00 2018-10-11T20:30:15+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1962 شهریارپارسازادگان چوپان 2018-10-08T20:30:55+01:00 2018-10-08T20:30:55+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1961 شهریارپارسازادگان خدا 2018-10-07T20:30:56+01:00 2018-10-07T20:30:56+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1959 شهریارپارسازادگان مادری  به کودک خردسالش گفت :  میدونستی وقتی که اون شیرینی رو یواشکی بر میداشتی در تمام مدت خدا داشت تو رو نگاه میکرد؟ کودک: آره مامان جونم! مادر: و فکر میکنی به تو چی میگفت؟ کودک: میگفت غیر از ما دو نفر هیچکس دیگه  نیست، پس میتونی دو تا برداری! خدا امید شجاعان است،نه بهانه ترسوها


مادری  به کودک خردسالش گفت :
  میدونستی وقتی که اون شیرینی رو یواشکی بر میداشتی در تمام مدت خدا داشت تو رو نگاه میکرد؟

 کودک: آره مامان جونم!

 مادر: و فکر میکنی به تو چی میگفت؟

 کودک: میگفت غیر از ما دو نفر هیچکس دیگه  نیست، پس میتونی دو تا برداری!

 خدا امید شجاعان است،نه بهانه ترسوها
]]>
پختگی 2018-10-06T20:30:56+01:00 2018-10-06T20:30:56+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1960 شهریارپارسازادگان فساد اجتماعی 2018-09-20T19:30:56+01:00 2018-09-20T19:30:56+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1958 شهریارپارسازادگان غرور 2018-09-18T19:30:28+01:00 2018-09-18T19:30:28+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1957 شهریارپارسازادگان مثل کفشِ پاشنه خوابونده نباشید 2018-09-17T19:30:54+01:00 2018-09-17T19:30:54+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1952 شهریارپارسازادگان آدم سالم 2018-09-16T19:30:14+01:00 2018-09-16T19:30:14+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1954 شهریارپارسازادگان خره و گاوها! 2018-09-15T19:30:13+01:00 2018-09-15T19:30:13+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1953 شهریارپارسازادگان مردم و سیاستمداران 2018-09-14T19:30:06+01:00 2018-09-14T19:30:06+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1956 شهریارپارسازادگان مردمی که سیاست‌مداران فاسد را انتخاب می‌کنند قربانی نیستند، شریک جُرمَند!مردمی که سیاست‌مداران فاسد را انتخاب می‌کنند قربانی نیستند،
 شریک جُرمَند!
]]>
اینم از پادشاه یه مملکت 2018-07-06T19:30:05+01:00 2018-07-06T19:30:05+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1951 شهریارپارسازادگان خدا یکی ست 2018-07-05T19:30:07+01:00 2018-07-05T19:30:07+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1948 شهریارپارسازادگان حسودی خانمها 2018-07-03T19:30:19+01:00 2018-07-03T19:30:19+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1950 شهریارپارسازادگان