کارمند كارمندم، روزگارم بد نیست. تكه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی! tag:http://karmand.mihanblog.com 2018-05-22T01:50:38+01:00 mihanblog.com لینکلن 2018-04-21T19:30:00+01:00 2018-04-21T19:30:00+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1929 شهریارپارسازادگان آدم‌ها 2018-04-20T19:30:00+01:00 2018-04-20T19:30:00+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1930 شهریارپارسازادگان یک میلیون رد شد!!!!! 2018-04-14T13:16:25+01:00 2018-04-14T13:16:25+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1939 شهریارپارسازادگان بازدید از این وبلاگ از1،000،000گذشت


بازدید از این وبلاگ از


1،000،000


گذشت


]]>
منِ معمولی 2018-03-31T19:30:45+01:00 2018-03-31T19:30:45+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1933 شهریارپارسازادگان سر ما همیشه دعواست! 2018-03-30T19:30:45+01:00 2018-03-30T19:30:45+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1931 شهریارپارسازادگان مجازات 2018-03-29T19:30:44+01:00 2018-03-29T19:30:44+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1937 شهریارپارسازادگان انقلاب تربیتی 2018-03-27T19:30:44+01:00 2018-03-27T19:30:44+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1932 شهریارپارسازادگان انتخاب زیباترین زن جهان 2018-03-26T19:30:42+01:00 2018-03-26T19:30:42+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1936 شهریارپارسازادگان اگر امپراطور چین می شد 2018-03-24T19:30:40+01:00 2018-03-24T19:30:40+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1934 شهریارپارسازادگان آدم‌های داشته و نداشته! 2018-03-23T19:30:34+01:00 2018-03-23T19:30:34+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1935 شهریارپارسازادگان در پی حقیقت! 2018-03-22T20:30:00+01:00 2018-03-22T20:30:00+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1938 شهریارپارسازادگان ساکنین طبقه فوقانی ما نازنینند 2018-03-20T20:30:14+01:00 2018-03-20T20:30:14+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1928 شهریارپارسازادگان کینه 2018-03-19T20:30:22+01:00 2018-03-19T20:30:22+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1927 شهریارپارسازادگان سیاست و صداقت 2018-03-18T20:30:27+01:00 2018-03-18T20:30:27+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1926 شهریارپارسازادگان صداقتدر مقابل سیاست دیگران سادگی ست..و سیاستدر مقابل صداقت دیگران ،خیانت...! صداقت
در مقابل سیاست دیگران 
سادگی ست..
و سیاست
در مقابل صداقت دیگران ،
خیانت...!
]]>
همانی هستی که همه می‌گویند؟ 2018-03-16T20:30:58+01:00 2018-03-16T20:30:58+01:00 tag:http://karmand.mihanblog.com/post/1918 شهریارپارسازادگان