کارمند كارمندم، روزگارم بد نیست. تكه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی! http://karmand.mihanblog.com 2018-02-19T23:34:48+01:00 text/html 2018-02-01T20:30:45+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان خیر بکار! http://karmand.mihanblog.com/post/1908 text/html 2018-01-30T20:30:42+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان نویسنده http://karmand.mihanblog.com/post/1907 text/html 2018-01-29T20:30:36+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان تعهد http://karmand.mihanblog.com/post/1902 text/html 2018-01-28T20:30:33+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان سه چیز مهم http://karmand.mihanblog.com/post/1909 text/html 2018-01-27T20:30:24+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان ازدواج پایدار http://karmand.mihanblog.com/post/1910 text/html 2018-01-26T20:30:23+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان ایمان زمین http://karmand.mihanblog.com/post/1906 text/html 2017-12-25T20:30:14+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان رویا http://karmand.mihanblog.com/post/1911 text/html 2017-12-22T20:30:11+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان تنهایی http://karmand.mihanblog.com/post/1901 text/html 2017-12-21T20:31:02+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان ساحل زندگی http://karmand.mihanblog.com/post/1912 text/html 2017-12-19T20:33:01+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان ترس http://karmand.mihanblog.com/post/1914 <div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مردمی که تحت قانون ظلم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">به سر می‌برند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">شهامت و فضیلت اخلاقی را از دست می‌دهند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">وبه مرضِ ترس وچاپلوسی گرفتار</font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;می‌شوند که ریشه حیاتشان را می‌سوزاند !</font></div> text/html 2017-12-18T20:31:55+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان نعمت http://karmand.mihanblog.com/post/1913 text/html 2017-12-17T20:30:11+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان مهرطلب http://karmand.mihanblog.com/post/1905 text/html 2017-12-16T20:30:54+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان سنگ حسرت http://karmand.mihanblog.com/post/1903 text/html 2017-12-14T20:30:01+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان جمعه http://karmand.mihanblog.com/post/1904 text/html 2017-12-12T20:30:00+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان تشکر از همدلی عزیزان http://karmand.mihanblog.com/post/1916 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;باسمه تعالی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دنیای با او بودن به ما نیاموخت که بی او چه کنیم،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اما وفایش به ما آموخت که محبتهای بی منت او را که جاودانه در جان زندگیمان سبز است،فراموش نکنیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اما باز هم او بود که با رفتنش،فامیل بزرگمان ،دوستان و آشنایان را به دور ما جمع کرد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">همه به وسعت قلبهایتان آمدید؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">با حضور آرام بخش، تلفن، پیامک، ارسال اعلامیه ،نثار تاج گل و پارچه نوشته، قلبهای مهربانتان را بر اندوهمان گشودید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">محبت و صفایتان را ارج مینهیم و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان میکنیم و آرزومندیم زنجیر عشق و محبت یاران هرگز نگسلد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">همچنین نظر به اینکه بعلت تالمات روحی و کثرت بزرگواران، قادر به قدردانی حضوری و تلفنی نشده ام، دست همه شما را میفشارم و از صمیم قلب سپاسگزارم.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سرم را نه ظلم میتواند خم کند،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نه مرگ،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نه ترس،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">سرم فقط برای بوسیدن دستهای تو خم شد پدرم؛<br><br><br></font></div>