کارمند كارمندم، روزگارم بد نیست. تكه نانی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن ذوقی! http://karmand.mihanblog.com 2018-10-15T23:59:47+01:00 text/html 2018-10-13T20:30:55+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان آیا کارمندان خود را می‌شناسید؟ http://karmand.mihanblog.com/post/1964 text/html 2018-10-12T20:30:17+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان آیا تا به حال پلی ساخته‌ایم؟ http://karmand.mihanblog.com/post/1963 text/html 2018-10-11T20:30:15+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان وقتی که او مرد http://karmand.mihanblog.com/post/1962 text/html 2018-10-08T20:30:55+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان چوپان http://karmand.mihanblog.com/post/1961 text/html 2018-10-07T20:30:56+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان خدا http://karmand.mihanblog.com/post/1959 <font size="3"><br><br><br></font><div><font size="3">مادری&nbsp; به کودک خردسالش گفت :</font></div><div><font size="3">&nbsp; میدونستی وقتی که اون شیرینی رو یواشکی بر میداشتی در تمام مدت خدا داشت تو رو نگاه میکرد؟</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;کودک: آره مامان جونم!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;مادر: و فکر میکنی به تو چی میگفت؟</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;کودک: میگفت غیر از ما دو نفر هیچکس دیگه&nbsp; نیست، پس میتونی دو تا برداری!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;خدا امید شجاعان است،نه بهانه ترسوها</font></div> text/html 2018-10-06T20:30:56+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان پختگی http://karmand.mihanblog.com/post/1960 text/html 2018-09-20T19:30:56+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان فساد اجتماعی http://karmand.mihanblog.com/post/1958 text/html 2018-09-18T19:30:28+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان غرور http://karmand.mihanblog.com/post/1957 text/html 2018-09-17T19:30:54+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان مثل کفشِ پاشنه خوابونده نباشید http://karmand.mihanblog.com/post/1952 text/html 2018-09-16T19:30:14+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان آدم سالم http://karmand.mihanblog.com/post/1954 text/html 2018-09-15T19:30:13+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان خره و گاوها! http://karmand.mihanblog.com/post/1953 text/html 2018-09-14T19:30:06+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان مردم و سیاستمداران http://karmand.mihanblog.com/post/1956 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><b><br><br><br><br>مردمی که سیاست‌مداران فاسد را انتخاب می‌کنند قربانی نیستند،<br>&nbsp;شریک جُرمَند!</b></span></div> text/html 2018-07-06T19:30:05+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان اینم از پادشاه یه مملکت http://karmand.mihanblog.com/post/1951 text/html 2018-07-05T19:30:07+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان خدا یکی ست http://karmand.mihanblog.com/post/1948 text/html 2018-07-03T19:30:19+01:00 karmand.mihanblog.com شهریارپارسازادگان حسودی خانمها http://karmand.mihanblog.com/post/1950